Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes  www.bezglutena.lv  īpašnieku SIA „SELECTION”,  reģistrācijas Nr. 40203260468, juridiskā adrese: Ūnijas iela 12, Rīga, LV - 1084, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu interneta tirdzniecības vietnē www.bezglutena.lv. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti interneta tirdzniecības vietnē www.bezglutena.lv. 

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā bezglutēna produktus (turpmāk - Preces) saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).

2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja interneta tirdzniecības vietnē    www.bezglutena.lv, veicot pasūtījumu. 

3. Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju, nospiežot uz lauka „Pasūtīt“. 

4. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot elektroniski uz adresi: [email protected].

5. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot SIA " DPD Latvija" , VAS "Latvijas pasts", pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.

6. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

7. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz  plkst.17.00, sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. 

8. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta pēc tam, kad nauda par veikto pirkumu ir ieskaitīta Pārdevēja kontā vai pēc bankas darījuma autorizācijas paziņojuma saņemšanas.

9. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Preces atgriešanas izdevumus sedz Pārdevējs pēc Preces atgriešanas darbību saskaņošanas.

10. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

10.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

10.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

10.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju rakstot uz elektronisko adresi: [email protected]Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto elektronisko adresi.

10.4. Sīkāka informācija par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējam ir pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv

10.5. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas. 

11. Vidējais preces piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 6 (sešas) darba dienas. 

12. Visas cenas ir norādītas ar  PVN (pievienotās vērtības nodoklis). 

13. Apmaksu par Preci Pircējs veic ar bankas pārskaitījumu uz SIA "SELECTION"  konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā vai interneta tirdzniecības vietnē www.bezglutena.lv ar interneta tirdzniecības vietnē pieejamiem darījuma apmaksas veidiem. Piegādes izdevumus par preci Pircējs sedz saskaņā ar interneta tirdzniecības vietnes www.bezglutena.lv  piegādes nosacījumiem.

14. Šis Līgums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

Privātuma politika 

1.Personas datu apstrāde

SIA "SELECTION" ir izstrādāta Privātuma politika, lai parādītu mūsu apņemšanos aizsargāt Klienta personas datus, kā arī informētu par to, kā mēs apstrādājam Klienta personas datus.

Personas datu apstrādi veic SIA "SELECTION" interneta tirdzniecības vietnes www.bezglutena.lv īpašnieks,  reģistrācijas Nr. 40203260468, juridiskā adrese: Ūnijas iela 12, Rīga, LV - 1084. 

2. Personas datu apstrādātājs

Personas datu apstrādātājs SIA "SELECTION" interneta tirdzniecības vietnes www.bezglutena.lv  īpašnieks,  reģistrācijas Nr. 40203260468, juridiskā adrese: Ūnijas iela 12, LV - 1084, izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā kā to nosaka nacionālie un starptautiskie normatīvie akti.

Privātuma politikā ir izklāstīta informācijas apstrāde saistībā ar interneta tirdzniecības vietnes   www.bezglutena.lv un SIA " SELECTION" sniegtajiem pakalpojumiem. 

Mēs neizpaudīsim Klienta personas datus citām personām, izņemot šajā Privātuma politikā minētajos gadījumos, tāpēc SIA "SELECTION" atbild par Klienta personas datu aizsardzību saskaņā ar šo Privātuma politikumu. 

3. Piemērojamie tiesību akti

Klientu sniegto personas informāciju Latvijā mēs apstrādāsim saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula - turpmāk VDAR). 

Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem normatīvajiem aktiem:

 • VDAR 6.panta pirmās daļas (a) punkts - jūsu piekrišana;

 • VDAR 6.panta pirmās daļas (b) punkts - līguma izpilde;

 • VDAR 6.panta pirmās daļas (c) punkts - juridiska pienākuma izpilde;

 • VDAR 6.panta pirmās daļās (f) punkts - mūsu vai trešo personu leģitīmas intereses;

 • Fizisko personu datu aizsardzības likums;

 • Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta pirmā daļa (jūsu piekrišana) - ja esiet pieteicies jaunumu saņemšanai.

SIA "SELECTION" leģitīmās intereses ir mūsu darbības, tostarp pakalpojumu uzlabošana, mūsu likumīgo interešu aizsardzība, piedalīšanās komerciālos darījumos un SIA "SELECTION" produktu tirdzniecības veicināšana. 

4. Kas ir Privātuma politika?

4.1. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā SIA "SELECTION" vāc, apstrādā, glabā, kopīgo , dzēš un aizsargā Klienta personas datus, nodrošinot to, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi  un Klientam pārredzamā veidā. Privātuma politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.

SIA "SELECTION" ar savākto informāciju var dalīties ar trešo personu pakalpojumu sniedzējiem ar kuriem ir noslēgts sadarbības līgums par pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu preču piegādi. un, kas paredz neizpaust un neizmantot Klienta personīgi identificējamo informāciju citiem mērķiem, kā tikai pakalpojuma sniegšanai Klientam.

4.2. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumu, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošos produktus un pakalpojumu, SIA "SELECTION" apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

5. Kādus personas datus apstrādā SIA " SELECTION" ?

5.1. Personas dati, ko apstrādā SIA "SELECTION" ir atkarīgi no Klienta izmantotā pakalpojuma un produktiem. SIA "SELECTION" datu apstrādi veic saskaņā r Privātuma politikas 7.punktā norādīto:

 • Vārds, uzvārds, korespondences adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;

 • Komunikācijas dati: e-pasts, vēstule, vai cita informācija, kas ir saistīta ar Klienta veikto komunikāciju ar SIA " SELECTION" ;

 • Dati, kurus Klients pats paziņo SIA " SELECTION". 

5.2. SIA "SELECTION"  apstrādā šādus datus:


Personīgi identificējama informācija ietver Klienta vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru, piegādes un rēķinu nosūtīšanas adreses,  kā arī citu informāciju, ko Klients var sniegt brīvprātīgi. Šādu Klientu sniegtu personīgi identificējamu informāciju mēs vācam:

 • Lai atbildētu uz Klienta pieprasījumu;

 • Lai Klientam sniegtu pieprasīto Pakalpojumu, t.sk. , lai apstrādātu  tiešsaites pirkumus un nosūtītu Klientam iegādātās preces;

 • Lai atlasītu un veidotu Klientiem piemērotus produktu piedāvājumus;

 • Lai veiktu pirkuma datu uzskaiti;

 • Lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses;

 • Lai risinātu strīdus un pretenzijas.

6. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes pamats?

6.1. Klienta piekrišana - Klients kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīvā griba un patstāvīgs lēmums. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu izmantojot saziņai elektroniskā pasta adresi: [email protected]. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.2. Līguma noslēgšana un izpilde - lai SIA "SELECTION"  varētu izpildīt un noslēgt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumu un apkalpojot Klientu, tai jāapkalpo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar SIA "SELECTION" vai līguma noslēgšanas laikā.

6.3. SIA "SELECTION" leģitīmas intereses - ievērojot SIA "SLECTION" intereses, kuru pamatā ir kvalitatīva pakalpojuma sniegšana Klientam, SIA "SELECTION"  ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams atbilstoši Privātuma politikas 7.punktā noteiktajam. Par SIA "SELECTION" leģītīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot produktu tirdzniecību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti produktu piedāvājumi.

6.4. Juridisko pienākumu izpilde - SIA "SELECTION"  ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldību rakstiskiem pieprasījumiem.

6.5. SIA "SELECTION" nevāc vai neizplata personīgi identificējamu informāciju no personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem.  Ja esiet viens no vecākiem vai aizbildnis personai, kas ir jaunāka par 18 gadiem, un uzskatiet, ka esam ieguvuši personīgi identificējamu informāciju pretēji Privātuma politikai, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected], lai varam nekavējoties dzēst šādu informāciju.

7. Kādam nolūkam SIA "SELECTION"  apstrādās personas datus?

7.1. SIA "SELECTION" apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar SIA "SELECTION" spēkā esamības laikā:

 • Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;

 • Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;

 • Klienta informēšanai par citu uzņēmumu produktiem, kurus izplata SIA "SELECTION".

7.2. SIA “SELECTION”  apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.:

 •  Jaunu produktu piedāvājumu izteikšanai;

 • Tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta SIA “SELECTION” klientu statistisko datu apstrāde.

7.3. SIA “SELECTION”  apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu SIA “SELECTION”  iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

8. Kas ir sīkdatnes un kā SIA  “SELECTION”  var tās apstrādāt?


8.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot SIA “SELECTION” interneta tirdzniecības vietni  www.bezglutena.lv. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo SIA “SELECTION”  interneta tirdzniecības vietnes www.bezglutena.lv  lietošanas ērtumu.

8.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

8.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

8.4. SIA "SELECTION”  uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.

9. Kā SIA “SELECTION”  iegūst Klienta personas datus?

SIA “SELECTION”  iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

 • Iegādājas un izmanto  SIA “SELECTION”  piedāvātos produktus;

 • Pierakstās jaunumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no SIA “SELECTION”;

 • Jautā SIA "SELECTION"  plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai sazinās ar SIA “SELECTION”  saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu.

10. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks?


10.1. SIA “SELECTION”  apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 • Ir spēkā Līgums starp Klientu un SIA “SELECTION”;

 • Personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

 • Cik tas ir nepieciešams SIA “SELECTION”  leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

 • Kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

10.2. Klienta personas dati tiks saglabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams Privātuma politikā minētajiem nolūkiem. Administratīvā procesa vai tiesvedības gadījumā mēs glabāsim Klienta personas datus līdz šāda procesa vai tiesvedības beigām un atbilstoši  normatīvo aktu prasībām.

11. Klienta personas datu koplietošana

11.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, SIA “SELECTION” var kopīgot Klienta personas datus ar partneriem vai aģentiem, kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu nodrošināšanā.

11.2. SIA “SELECTION”  ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:

- tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.

11.3. SIA “SELECTION”  izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

12. Kādas tiesības ir Klientam?

12.1. Vērsties SIA “SELECTION”  (rakstot uz elektronisko pasta adresi: [email protected]), lai saņemtu SIA “SELECTION”  rīcībā esošo personas datu kopiju.

12.2. Labot visus  SIA “SELECTION”  rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas rakstot uz elektronisko pasta adresi: [email protected].

12.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no SIA “SELECTION”  ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. SIA “SELECTION”  nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

12.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot Klienta personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti.

12.5. Noteiktos apstākļos Klientam ir tiesības prasīt SIA “SELECTION”  dzēst personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad normatīvie akti nosaka saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, Klientam jāiesniedz rakstveida iesniegums SIA “SELECTION”, rakstot uz elektronisko pasta adresi: [email protected].

12.6. Noteiktos apstākļos Klientam ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemt vērā, ka gadījumā, ja Klients pieprasa, lai datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt pasūtījuma izpildi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, Klientam jāiesniedz rakstveida iesniegums rakstot uz elektroniskā pasta adresi: [email protected].

13. Drošība

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi interneta tirdzniecības vietnes www.bezglutena.lv apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī, lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

14. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu interneta tirdzniecības vietnes izmantošanas vai aizpildot pasūtījuma formu, Jūs esiet izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esiet akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos un tos aktualizēt.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad Klients vēlas atteikties vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi: [email protected].
Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.

Salidzini.lv logotips Atrodi sevi interesējošos bezglutēna produktus interneta veikalos